torsdag 21. oktober 2010

E-pedagogen sitt ”Digitale forum”

Vi har starta eit nytt prosjekt her på skulen. Som e-pedagog har eg sakna eit møtepunkt med lærarane for å informere om, inspirere til og diskutere pedagogisk bruk av IKT. No har vi fått avsett ein del ledige møtetimar til det eg har kalla ”digitalt forum”. Her møtes dei lærarane som er interessert i å utvikle sin eigen IKT-bruk, og i å vere med i diskusjonar av aktuelle problemstillingar.

I startfasen
Det første digitale forumet var på tysdag. Ein del av tida brukte eg til å tipse om nokre ressursar som er aktuelle på tvers av fag og seksjonar. Vi diskuterte korleis vi kan utnytte samskrivingsverktøy i samband med til dømes gruppearbeid, rapportskriving og manusskriving i dramafag. Det var ikkje så mange av lærarane som kjende til d&b, så vi såg litt på ulike grupper her. Ein snartur innom TimeRime og Kart i skolen vart det også tid til.


Fagspesifikke digitale ressursar
Sidan det digitale forumet ennå er i startfasen, lufta vi idear og ønskjer for innhaldet i framtidige forum. Det viste seg at det var ønskje om tips til fagspesifikke digitale ressursar, og det var interesse for minikurs i ulike tema. Eg tenkjer også å be lærarar, som eg veit har hatt gode undervisningsopplegg der dei har brukt digitale læringsressursar, om å presentere desse for kollegaane. Vidare håper eg vi kan ta diskusjonar innan tema som t.d. klasseleiing og PC-ar og bruk av digitale læremiddel.

Uformell møtestad
Eg opplever at det er stor interesse i kollegiet for ressursar som kan gi ei betre og meir variert undervisning. Eit digitalt forum vert ein uformell møtestad der ein kan få input utan å reise på konferansar og kurs. Når vi møtes på tvers av seksjonane på denne måten får vi samtidig innspel frå ein anna synsvinkel enn vår eigen. Eg håper interessa i kollegiet held seg oppe, og at vi kan utvikle forumet til å bli eit positivt innslag for IKT-bruken på skulen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar