Nokre aktivitetar og fokus

Å skrive matematikk digitalt
Kontaktperson: Lidvar Berge/Kari Elisabeth Aasebø
 Vi vil teste ut ulike måtar å skrive matematikk digitalt: lese-og skrivebrett, digitale pennar, handskriftsverktøy, ulik programvare... For lærarar i matematikk er det ofte ei utfordring å få skrive det ein ønskjer i samband med prøver, presentasjonar og retting. Å skrive matematikk er gjerne tidkrevjande, og vi ønskjer å finne ein meir effektiv måte å skrive matematikk og formeluttrykk digitalt. Informasjonskompetanse
Kontaktperson: Albertine Aaberge
Ei arbeidsgruppe ved Sogndal VGS  utvikler ein totalpakke for heving av informasjonsjonskompetansen til elevane ved skulen. Arbeidsgruppa består av bibliotekar Else Brita Ness, samfunnsfagslærar Linda Røysi og Albertine Aaberge. Gruppa vil jobbe fram lokale læreplanar, utvikle læringsopplegg, få gjennomført utviklinga av ein siteringsmotor på (ny)norsk (sjå t.d http://www.easybib.com) og utarbeide ein kommunikasjonskanal på nett for skulebiblioteket.
Digitale innovatørar: Nettstad/ekstern kommunikasjon
Kontaktperson: Albertine Aaberge
Denne nettstaden har vi definert som vår kommunikasjonskanal ut. Vi tenkjer på den som eit magasin som har e-pedagogar i fylket, e-pedagogar og digitale innovatørar i andre fylket som primær målgruppe. Den er og eit viktig ledd for oss i det å utforme rolla som digitale innovatørar. Etterkvart vil vi ogås sjå gjesteskribentar skrive om ulike erfaringar og arbeidsmåtar.
Matematikk og PPT
Kontaktperson: Kari Elisabeth Aasebø
Er PowerPoint eit eigna presentasjonsverktøy i matematikk? Er der andre presentasjonsverktøy som er betre eigna? Kan dei moglegheitene som t.d. ligg i animering gjere matematikkundervisninga betre? Å skrive matematiske formlar og uttrykk i PPT kan vere ei utfordring. Er der ein pedagogisk meirverdi som forsvarar den ekstra tidsbruken ved å lage slike presentasjonar?

NDLA
Kontaktperson: Albertine Aaberge
Norsk digital læringsarena blir stadig utvikla, og stadig betre. NDLA er eit fylkeskommunalt initiativ, og det er naturleg at vi fylgjer med på utviklinga som skjer i denne læringsressursen. Først og fremst vil fokuset her handle om å vidareformidle nyhende knytt til NDLA.
Pedagogisk bruk av sosiale media
Kontaktperson: Albertine Aaberge
Kva sosiale media er relevant å bruke i pedagogisk sammanheng, korleis vuderer vi det pedagogiske potensiale i sosiale nettenester og korleis skal vi organisere opplæring med bruk av sosiale media?


'The conversation prism' gir en god oversikt
over gjeldende sosiale medier.
(klikk på bilde for å se oversikten)

Lærande nettverk i medie- og informasjonskunnskap
Kontaktperson: Albertine Aaberge
Dette er eit konkret prosjekt som er knytt til pedagogisk bruk av sosiale media er samarbeidet mellom to skular: Sogndal VGS og Kongsberg VGS. Medieelevar fra dei to skulane er knytt opp mot kvarandre gjennom Facebook, gjennom samarbeid i diigo og wikispaces og blogg. Entusiastisk lærar på Konsberg VGS er Jan Arve Overland. Vi ynskjer å etablere eit nettverk for elevane som skal styrke dei i førebuinga til nasjonal eksamen.

Utprøving av ny teknologi
Kontaktperson: Kari Elisabeth Aasebø/Albertine Aaberge
Med lansering av både iPad og Asus Eee Pad er det spennande å sjå korleis desse kan brukast i skulen. Vi ønskjer å teste ut denne teknologien både frå eit lærarperspektiv og eit elevperspektiv. Vi har også fokus på bruk og kompetanseheving i bruk av digitale tavler.