mandag 4. juli 2011

Eksamensforberedelse med Facebook

Bruk av sosiale medier i opplæringen har vært et viktig fokus dette året som digital innovatør. Sammen med Jan-Arve Overland ved Kongsberg vgs, har vi prøvd å legge grunnlag gjennom skoleåret til en felles eksamensforberedelse i faget Medie- og informasjonskunnskap2 for avgangselevene. Gjennom skoleåret har vi brukt blogg, facebook, etherpad og andre sosiale tjenester i ulik grad, samt fokusert på sosiale medier som emnet i faget. I fjor vår (2010) delte våre elever en etherpad og et felles google-dokument, og med vår veiledning tolket de eksamenstema og samlet relevante og nyttige lenker og ressurer for bruk under eksamen.

Sett i ettertid, famlet vi oss litt frem med hensyn til hvordan vi la de sosiale verktøyene/mediene til rette for elevene den første gangen. Vi organiserte dokumentene så best vi kunne, og fikk en noenlunde oversikt over hvordan vi kunne veilede elevene våre, men i år fikk vi en helt annen sving over det hele.


http://www.facebook.com/home.php?sk=group_103721136385094&ap=1

I år valgte vi å opprette en Facebook-gruppe og til forskjell fra i fjor, fikk elevene en helt annen drivkraft i arbeidet. De er kjent med tjenesten fra fritiden, men vi hadde også brukt Facebook såpass mye i skolesammenheng i løpet av året at de hadde erfaring med å bruke tjenesten til læringsformål. Vi opprettet også en Etherpad der vi redigerte og samlet sentrale kilder, - og her brukte vi lærere mye mer tid på organisering, kildebeskrivelser og kildekritikk enn i fjor.

Hva fikk vi ut av årets erfaring?
1. Tydeligere rollefordeling: Elevene samlet kilder og la ut på Facebook-gruppa. Lærere samlet, organiserte og kommenterte kilder på Etherpaden. Her uttrykte elevene spesielt positivt hvor nyttig og trygt det var å vite at lærerne hadde vært gjennom kildene.
2. Mer fokusert bruk av de ulike sosiale mediene.
3. Utvidet bruk av Facebook-tjenesten. Dokumentfunksjonen ble brukt til generelle støtteinformasjon, som disposisjon av oppgave, oppskrift for lagring av kilder på PC til bruk i eksamen, oppskrift på kildehenvising og mer.
4. Tilsammen hadde vi rundt 50 elever, men på det meste var det 250(!!) medlemmer i gruppa. Tre-fire lærere var aktivt med i oppfølgingen av elevene, og en bibliotekar var innom med råd. Vi ble mildt sagt overrasket over medlemsmassen og intensiteten i deltakgelsen på Facebook-gruppa. Frem til sent på kvelden før eksamen var det tilnærmet fritt for useriøse og irrelevante spørsmål og kommentarer.
5. Etherpaden (samskrivedokumentet) har kun plass til 32 brukere. Det var interessant å merke seg at hovednotatet ble klonet til flere, og de falt på et vis utenfor lærernes veiledningssone. I de klonede samskrive-dokumentene (mest trolig etablert av elever) ble det mye fjas i chat-feltet.
6. Elevene som var med i gruppa og brukte samskrivingsdokumentet aktivt til å finne og lagre kilder til bruk i eksamen, må ha hatt et kjempefortrinn mht til tolkning av tema og å løse eksamensoppgaven.

fredag 1. juli 2011

Fagdag om "Media mellom kulturar" organisert i sosiale media

Sosiale media er ein viktig del av ungdom sin kvardag. Eit mål eg har hatt dette skuleåret, er å finne måtar å ta i bruk sosiale media på i undervisninga for å motivere, engasjere elevane og treffe dei på heimebane. Eit prosjekt eg har lukkast med, er å integrere Etherpad, Facebook og blogg på ein temadag om Media og minoritetar i 3.klassen på medielinja. Det eg har gjort her er å fokusere på tema som knytepunkt for den sosiale mediebruken i staden for å tenke gruppe (eller klasse), som eg i utstrakt grad har gjort tidlegare.


Sjå her for innsyn på hovudsida: http://mediaogminoritetar.wordpress.com/.

Bloggen utgjorde rammen for temadagen om Media og minoritetar, og fokus var delar av eit læreplanmål. Eg sette opp mål for dagen på framsida av bloggen i tillegg til ein plan for korleis vi skulle jobbe med tema. Søk i aviser og arbeidsoppgåver frå læreboka (Asbjørnsen m.fl (2008): Mediemøte 2. Oslo: Aschehoug.) var sentrale rammer for hovuddelen av arbeidet- altså ein relativ tradisjonel arbeidsmåte. Medan eg brukte etherpad i starten av dagen for å gje elevane moglegheit til å sjølv å fordele arbeidsoppgåver og -ansvar, og til å få ein oversikt over kva dei andre elevane skulle jobbe med. Som eit brot i hovudløpet på temadagen, brukte eg ei Facebook-gruppe til å dele ein dansk wikipediaartikkel om Karikaturstriden som alle elevane kommenterte.

Elevane var svært nøgde med dagen, som dei sa: Vi har ikkje vore på Facebook i det heile, utanom det faglege i dag!" Og dei uttrykte det med ei viss overrasking over seg sjølve.

Det dei gjerne ville ha forbetringar på, var at eg som lærar skulle ha gitt vurdering på arbeidet og hatt tid til ein grundigare gjennomgong av det dei publiserte på nett. Sett i ettertid, kunne det vore på sin plass å hatt noko mindre innhaldspunkt i løpet av dagen, eller eventuelt dele dagen i to og fått med ei økt heimearbeid i mellom -både for elevar og lærar. Alt i alt er eg likevel svært nøgt med erfaringane frå temadagen.

NKUL 2011: NRKSkole + Creaza

Vi har allereie skrive nokre innlegg frå NKUL. Her kjem eit interessant tips om ein ny kombinasjon digitale læremiddel.

NRKSkole er ein solid læringsressurs i seg sjølv. Fjernsynmateriale frå NRK sine arkiv er tilrettelagt for bruk i skulen ved at kvart videoklipp er knytt til emne, kjende namn, program og/eller læreplanar for barneskulen og ut vidaregåande trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.


Du finn óg ei ny teneste, "Min side", der du kan lagre TV-klipp i ditt eige arkiv, knytt til fag og læreplanmål. På den måten er det lett å halde oversikten frå år til år, med kva du har brukt tidlegare i opplæringa. Tenesta er brukarvenleg og tidsbesparande sett frå perspektivet til yrkesutøvande lærar.

Det som gjer NRKSkole særleg interessant, er at arkivet no vert krysskopla til tenesta Creaza. Creaza er eit redigeringsverktøy for video som fylkeskommunane kan kjøpe som tillegg i It´s learning og Fronter. Framleis er koplinga realisert kun i It's learning. Her kan elevar lage eigne videopresentasjonar, der dei klipp saman eige video- og lydinnhald med arkivmateriale frå NRK. Frå hausten 2011 stiller NRK med ein redaksjon som skal gå gjennom kvar enkelt elevarbeid og godkjenne det før det blir publisert som elevarbeid på NRKskole sin nettstad.

Eg meiner dette er ei særs interessant kombinasjon av læringsressursar som gjev ein god frampeik på korleis elevar flest kjem til å jobbe med kunnskapar og læring når digitaliseringa av skulesektoren er komen lenger (om 8-15år).