onsdag 13. april 2011

Inntrykk frå "Dei gode døma 2011"

Dei digitale innovatørane tok turen til Hordaland fylkeskommune sin inspirasjonskonferanse "Dei gode døma 2011" på Flesland 24.-25. mars. Sjå konferansen si heimeside for lenker til konferansen si Facebookside, samskrivingsdokument og tidlegare presentasjonar. Hovudfokus for konferansen i år var bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeid og skuleleiing i den digitale kvardagen, så her var det mykje spennande å høyre, sjå og prøve ut. Her vil vi presentere nokre av dei inntrykka som vi satt igjen med etter konferansen.

Mobilspel i historieundervisninga
Jo Wake frå Universitetet i Bergen og Ranveig Fluge frå Bergens Handelsgymnasium presenterte eit opplegg for bruk av mobilspel i historieundervisninga. Her brukte elevane ei spesiell programvare for å sjølve lage spel med lokalt historisk innhald. Elevane arbeidde i grupper med å lage spela. Deretter bytta dei spel, og spelte spel som var laga av ei anna gruppe. Dette var eit inspirerande opplegg som burde kunne tilpassast mange andre fag! Les meir om prosjektet her.
Bruk av IKT i matematikk
Åge Mjøs og Eva Skadal frå Åsane vidaregåande skule brukar eigenproduserte instruksjonsvideoar i matematikkundervisninga. Dei kom saman med tre elevar og fortalde om korleis dei har brukt videoane, og kva elevane synest om denne måten å jobbe på. Ved at elevane får gjennomgått stoffet på denne måten vert læraren frigjort til å bruke meir tid til å rettleie den enkelte eleven. Dei har publisert videoane gjennom skulen sitt LMS (It's Learning), men ein finn også nokre av filmane på Youtube.

Diverse nyttige tips, triks og gratis programvare  
Eva Bratvold presenterte eit mangfald med gode idear, tips og triks. Ho har skrive eit blogginnlegg der ho lenker til ein del av det ho viste på konferansen. Elles kan bloggen hennar Eva 2,0 anbefalast. Her kjem stadig nye innlegg som er relevante for pedagogisk bruk av IKT i skulen.


Opphavsrett og Creative Commons
Grete Melby ved Loddefjord vgs snakka om Opphavsrett og Creative Commons. Kunnskap om opphavsrett (Sjå her for åndsverklova) er aktualisert i skulen grunna 'klipp og lim' problematikken og delingskulturen som har utvikla seg som følgje av webben. Creative Commons er eit sett lisensar som kan brukast av lærarar og elevar til å gje andre løyve til å bruke bilete, tekstar og filmar som dei har publisert på nett; - utan at desse kjem i konflikt med åndserklova. Grete Melbye presenterte blant anna historia bak Creative Commons.

Google docs i staden for karakterar i norskfaget
(presentasjon sjå nr 20/21)
Bjørn Helge Græsli (sjå meir frå han her) er ein innovativ lærerar som ikkje er redd for å prøve ut ny pedagogikk ved hjelp av ny teknologi. I denne førelesninga presenterte han ei rekke med eksempel på både teknologiar og pedagogiske opplegg frå skulekvardagen. Eg skal presentere eit opplegg frå denne rekka. I norskfaget på Vg1 får han elevar til å skrive stilar på skulen i Google dokumentar. Google dokument er ei teneste der fleire kan skrive i same dokument. Bjørn Helge Græsli kopla seg på dokumentet eleven skreiv på, og kommenterte eleven sitt arbeid undervegs i skriveprosessen. På den måten vart det elevane meir motivert for å arbeide med tekstane sine og det vart mindre arbeid med rettebunkane for han. 

torsdag 7. april 2011

Facebook i matematikk - eit lite eksperiment...

Facebook er eit omdiskutert fenomen for tida. Særleg dersom ein snakkar om Facebook i samanheng med skule og utdanning. Ofte er det dei negative sidene som vert framheva. Det vert fokusert på at Facebook er ein distraksjon i klasserommet - som tek fokus frå læringsarbeidet til elevane. Eg skal ikkje påstå at det er uproblematisk med Facebook i skulen, men eg lurer på om det kanskje også er eit pedagogisk potensiale i elevane sin bruk av Facebook.

Mitt eksperiment
Eksperimentet mitt begynte med eit gruppearbeid om bevisføring i matematikk R1. Elevane skulle gruppevis presentere ulike bevis. Dette skulle samtidig vere munnleg trening, og bevisa skulle publiserast som ein video. Dermed kom spørsmålet om korleis vi skulle publisere videoane. Vi kunne sjølvsagt nytta Fronter, men vi valde å nytte Facebook. Ein elev i klassa var ikkje registrert på Facebook, så eg og ho oppretta ein felles lærarprofil som vart venn med dei andre i klassa. Lærarprofilen oppretta vidare ei såkalla hemmeleg gruppe der alle i klassa vart invitert inn. Det som vart lagt ut i den hemmelige gruppa kan berre sjåast av dei som er inviterte inn i gruppa, og ikkje noko av det som vert diskutert eller kommentert her vil vere synleg for andre. Videoane vart publisert utan problem av noko slag, og som ein bonus har eg og klassa no fått ein felles møtestad på Facebook. 

Facebook sitt pedagogiske potensiale
Tida vil vise korleis denne gruppa vert nytta vidare. Elevane er einige om at vi skal behalde gruppa, men kva vi kjem til å gjere ut av den er framleis uvisst. Skal dette vere ein møtestad primært for elevane, eller skal eg (lærarprofilen) også vere ein aktiv deltakar i gruppa? Eg ser potensialet i at elevane t.d. kan diskutere oppgåver og hjelpe kvarandre på Facebook. Her kan leggast ut lenker til aktuelle nettstadar, videoar, bilete og dokument. Kanskje er vi tradisjonelt for lite flinke til å fokusere på deling, samarbeid og kommunikasjon i matematikk? Med Facebook får vi ein arena der elevane er på heimebane, og dei er vande med å diskutere og kommentere kvarandre sine innlegg her. Det i det eg meiner  mykje av Facebook sitt pedagogiske potensiale ligg. Kan noko av denne måten å kommunisere på overførast til også å dreie seg om matematiske problemstillingar? Ideen synest eg er spennande, og det skal bli interessant å sjå om elevane tek i bruk dei moglegheitene for samhandling som ligg i den gruppa vi no har etablert.