mandag 31. oktober 2011

Evaluering og avslutning av digitale innovatørar

Vi vil herved takke for oss. Her finn de presentasjonane vi hadde på Impuls-konferansen og evalueringsrapporten for prosjektet.

Her er den eine:
http://dl.dropbox.com/u/2100525/Digitale%20innovat%C3%B8rar/Digitaleinnovatorar.ppt

Og her er den andre presentasjonen (last ned):
http://dl.dropbox.com/u/2100525/Digitale%20innovat%C3%B8rar/Impulskonferansen%202011%20kopi.pptx

Evalueringa av prosjektet finn de her:
https://docs.google.com/document/d/12rzV81CbsFF7sngmlUvQKq9yLm24-BIsliIStsGHY0M/edit


Kari Elisabeth Aasebø, Terje Torsheim og Albertine Aaberge

onsdag 12. oktober 2011

Ipad #4 Vil du vite meir om bruk av Ipad i skulen?

Nokre av dei innlegga som har fått flest treff i her Digitale innovatørar magasinet, er innlegg som omtalar nettbrett og Ipad. Det er tydeleg ei stor interesse for kva potensialet teknologien har i skulen. Ei erfaring med innføring av Ipad i klasserommet som eg finn særleg interessant, er at det er i undervisningsmetodane, i kulturen for læring og i dei fundamentale strukturane i skulen, ein møter dei største utfordringane. Det kan du lese meir om i rapporten etter Framsikt sitt Ipad-prosjekt.  Du kan til dømes starte med å leite fram konklusjonane.

Andre stader kan du finne løpande diskusjonar og tips. Her er ei Facebook-gruppe om Ipad i skulen:
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_117495818336111
Og her er ei gruppe på Del og bruk:
http://delogbruk.ning.com/group/ipad


Andre nettstader med jamnlege oppdateringar på kva som skjer på området er:
Ipad i skolen:
http://jangamre.wordpress.com/
RIKT hjemmeside:
http://rikt.net/

Sosiale medier i lokalgitt eksamen

Lokalgitte eksamener, muntlig eller praktisk-muntlig gir muligheter til å motiverer elever på deres premisser. I medie- og informasjonskunnskap i vår, løste flere av elevene ved Sogndal VGS muntlig-praktisk eksamen med sosiale medier. Med motivasjon følger ytelse og læring.

Dagens unge er premissleverandører for utvikling og bruk av sosiale medier. Disse er medieuttrykk ungdom er hjemme i. Gjennom å fokusere på faglig bruk av sosiale medier gjennom skoleåret, får de verktøy som motiverer til kunnskaps-formidling og læring, og potensiale kommer gjerne tilsynet i ytelsen til en slutteksamen.Medie- og informasjonskunnskapsfaget på studieretningsfag har en muntlig-praktisk eksamen på slutten av vg3. Elevene skal lage et produkt som de presenterer muntlig. Dette er en lokalgitt eksamen, og løsningen variere litt fra fylke til fylket. I Sogn og Fjordane Fylkeskommune får elevene 48 timer til produksjon av medieprodukt og forberedelse av den muntlige presentasjonen.


Våren 2011 dreide oppgaven seg om informasjonskløfter. To elevproduksjoner merket seg særlig ut. Det ene er en læringsressurs om informasjonskløfter og medieideologier i Kongo, Burma og Norge. I læreboka er informasjonskløfter omtalt, men ikke eksemplifisert. Slik fyller læringsressursen et behov i faget. Adressen er følgende: http://infoklofter.blogspot.com/. Ressursen er lagt inn i NDLArena.

Den andre produksjonen er artikkelen Informasjonskløfter  for nynorske Wikipedia. Eleven hadde vært interessert i tema over lenger tid på tvers av fag og så mangler ved Wikipedia-artikkelen på bokmål. Som nynorskspråklig elev valgte hun å skrive artikkelen på nynorsk med støtte i andre fag som samfunnsfag og politikk.

Disse to elevene, og de andre i gruppa som valgte å ta i bruk sosiale medier i forbindelse med eksamen, viser forsåelse både for sosiale medier og hvordan faglig innhold kan tilrettelegges for videre bruk på nett. Dette viser potensiale som ligger i å bruke sosiale medier som læringsressurs overfor elevgruppa som er vokst opp med IKT og sosiale medier som del av sin hverdag.

mandag 4. juli 2011

Eksamensforberedelse med Facebook

Bruk av sosiale medier i opplæringen har vært et viktig fokus dette året som digital innovatør. Sammen med Jan-Arve Overland ved Kongsberg vgs, har vi prøvd å legge grunnlag gjennom skoleåret til en felles eksamensforberedelse i faget Medie- og informasjonskunnskap2 for avgangselevene. Gjennom skoleåret har vi brukt blogg, facebook, etherpad og andre sosiale tjenester i ulik grad, samt fokusert på sosiale medier som emnet i faget. I fjor vår (2010) delte våre elever en etherpad og et felles google-dokument, og med vår veiledning tolket de eksamenstema og samlet relevante og nyttige lenker og ressurer for bruk under eksamen.

Sett i ettertid, famlet vi oss litt frem med hensyn til hvordan vi la de sosiale verktøyene/mediene til rette for elevene den første gangen. Vi organiserte dokumentene så best vi kunne, og fikk en noenlunde oversikt over hvordan vi kunne veilede elevene våre, men i år fikk vi en helt annen sving over det hele.


http://www.facebook.com/home.php?sk=group_103721136385094&ap=1

I år valgte vi å opprette en Facebook-gruppe og til forskjell fra i fjor, fikk elevene en helt annen drivkraft i arbeidet. De er kjent med tjenesten fra fritiden, men vi hadde også brukt Facebook såpass mye i skolesammenheng i løpet av året at de hadde erfaring med å bruke tjenesten til læringsformål. Vi opprettet også en Etherpad der vi redigerte og samlet sentrale kilder, - og her brukte vi lærere mye mer tid på organisering, kildebeskrivelser og kildekritikk enn i fjor.

Hva fikk vi ut av årets erfaring?
1. Tydeligere rollefordeling: Elevene samlet kilder og la ut på Facebook-gruppa. Lærere samlet, organiserte og kommenterte kilder på Etherpaden. Her uttrykte elevene spesielt positivt hvor nyttig og trygt det var å vite at lærerne hadde vært gjennom kildene.
2. Mer fokusert bruk av de ulike sosiale mediene.
3. Utvidet bruk av Facebook-tjenesten. Dokumentfunksjonen ble brukt til generelle støtteinformasjon, som disposisjon av oppgave, oppskrift for lagring av kilder på PC til bruk i eksamen, oppskrift på kildehenvising og mer.
4. Tilsammen hadde vi rundt 50 elever, men på det meste var det 250(!!) medlemmer i gruppa. Tre-fire lærere var aktivt med i oppfølgingen av elevene, og en bibliotekar var innom med råd. Vi ble mildt sagt overrasket over medlemsmassen og intensiteten i deltakgelsen på Facebook-gruppa. Frem til sent på kvelden før eksamen var det tilnærmet fritt for useriøse og irrelevante spørsmål og kommentarer.
5. Etherpaden (samskrivedokumentet) har kun plass til 32 brukere. Det var interessant å merke seg at hovednotatet ble klonet til flere, og de falt på et vis utenfor lærernes veiledningssone. I de klonede samskrive-dokumentene (mest trolig etablert av elever) ble det mye fjas i chat-feltet.
6. Elevene som var med i gruppa og brukte samskrivingsdokumentet aktivt til å finne og lagre kilder til bruk i eksamen, må ha hatt et kjempefortrinn mht til tolkning av tema og å løse eksamensoppgaven.

fredag 1. juli 2011

Fagdag om "Media mellom kulturar" organisert i sosiale media

Sosiale media er ein viktig del av ungdom sin kvardag. Eit mål eg har hatt dette skuleåret, er å finne måtar å ta i bruk sosiale media på i undervisninga for å motivere, engasjere elevane og treffe dei på heimebane. Eit prosjekt eg har lukkast med, er å integrere Etherpad, Facebook og blogg på ein temadag om Media og minoritetar i 3.klassen på medielinja. Det eg har gjort her er å fokusere på tema som knytepunkt for den sosiale mediebruken i staden for å tenke gruppe (eller klasse), som eg i utstrakt grad har gjort tidlegare.


Sjå her for innsyn på hovudsida: http://mediaogminoritetar.wordpress.com/.

Bloggen utgjorde rammen for temadagen om Media og minoritetar, og fokus var delar av eit læreplanmål. Eg sette opp mål for dagen på framsida av bloggen i tillegg til ein plan for korleis vi skulle jobbe med tema. Søk i aviser og arbeidsoppgåver frå læreboka (Asbjørnsen m.fl (2008): Mediemøte 2. Oslo: Aschehoug.) var sentrale rammer for hovuddelen av arbeidet- altså ein relativ tradisjonel arbeidsmåte. Medan eg brukte etherpad i starten av dagen for å gje elevane moglegheit til å sjølv å fordele arbeidsoppgåver og -ansvar, og til å få ein oversikt over kva dei andre elevane skulle jobbe med. Som eit brot i hovudløpet på temadagen, brukte eg ei Facebook-gruppe til å dele ein dansk wikipediaartikkel om Karikaturstriden som alle elevane kommenterte.

Elevane var svært nøgde med dagen, som dei sa: Vi har ikkje vore på Facebook i det heile, utanom det faglege i dag!" Og dei uttrykte det med ei viss overrasking over seg sjølve.

Det dei gjerne ville ha forbetringar på, var at eg som lærar skulle ha gitt vurdering på arbeidet og hatt tid til ein grundigare gjennomgong av det dei publiserte på nett. Sett i ettertid, kunne det vore på sin plass å hatt noko mindre innhaldspunkt i løpet av dagen, eller eventuelt dele dagen i to og fått med ei økt heimearbeid i mellom -både for elevar og lærar. Alt i alt er eg likevel svært nøgt med erfaringane frå temadagen.

NKUL 2011: NRKSkole + Creaza

Vi har allereie skrive nokre innlegg frå NKUL. Her kjem eit interessant tips om ein ny kombinasjon digitale læremiddel.

NRKSkole er ein solid læringsressurs i seg sjølv. Fjernsynmateriale frå NRK sine arkiv er tilrettelagt for bruk i skulen ved at kvart videoklipp er knytt til emne, kjende namn, program og/eller læreplanar for barneskulen og ut vidaregåande trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.


Du finn óg ei ny teneste, "Min side", der du kan lagre TV-klipp i ditt eige arkiv, knytt til fag og læreplanmål. På den måten er det lett å halde oversikten frå år til år, med kva du har brukt tidlegare i opplæringa. Tenesta er brukarvenleg og tidsbesparande sett frå perspektivet til yrkesutøvande lærar.

Det som gjer NRKSkole særleg interessant, er at arkivet no vert krysskopla til tenesta Creaza. Creaza er eit redigeringsverktøy for video som fylkeskommunane kan kjøpe som tillegg i It´s learning og Fronter. Framleis er koplinga realisert kun i It's learning. Her kan elevar lage eigne videopresentasjonar, der dei klipp saman eige video- og lydinnhald med arkivmateriale frå NRK. Frå hausten 2011 stiller NRK med ein redaksjon som skal gå gjennom kvar enkelt elevarbeid og godkjenne det før det blir publisert som elevarbeid på NRKskole sin nettstad.

Eg meiner dette er ei særs interessant kombinasjon av læringsressursar som gjev ein god frampeik på korleis elevar flest kjem til å jobbe med kunnskapar og læring når digitaliseringa av skulesektoren er komen lenger (om 8-15år).

tirsdag 21. juni 2011

Send SMS frå Outlook

SMS frå Outlook er ei teneste som har vore tilgjengelig i mange år, men eg trur den er lite kjend. Eg har prøvd ut tenesta sidan nyttår, og har positive erfaringar. Du må laste ned og installere eit tilleggsprogram til Outlook frå Telenor sine nettsider for å kunne ta i bruk tenesta.

Det er ikkje direkte billig å sende SMS frå Outlook (55 øre pr sms) men det kan av og til vere veldig praktisk for dei av oss som likar å ha tilgang til eit fullverdig tastaur når vi skal skrive meldingar. Fordelen med SMS frå Outlook i forhold til SkuleSMS frå Fronter er at mottakar vil sjå at det er frå mitt nummer, og ikkje minst at det legg seg ein kopi av meldinga i "Sent Items-mappa" i Outlook. Det siste kan vere nyttig dersom ein treng dokumentasjon på at meldinga er sendt.

Oppmodar alle (spesielt personar i administrative stillingar) til å prøve ut tenesta. Krev sjølvsagt at de har Telenor-abonnement, men det skal også finnast tilsvarande teneste frå Netcom.

Trykk her for å finne installasjonsrettleiing og nedlastingslink.

Lukke til.

Automatisk varsling når namnet ditt vert publisert på Internett

Google har lansert ei gratisteneste som gjev deg melding når namnet ditt vert publisert på Internett. Du kan konfigurere tenesta slik at du får melding når namnet ditt, på barna dine eller på arbeidsplassen vert nemnt. Eg har nettopp tatt i bruk denne tenesta, og har førebels ikkje motteke noko varsel, men dersom dette fungerer etter intensjonen er det ei nyttig teneste. Dersom vi som foreldre/lærarar brukar denne tenesta aktivt, kan vi kanskje vere med på å redusere/fjerne digital mobbing eller uheldig omtale av elevar, kollegaer eller arbeidsplassen vår.

Les meir om tenesta "Me on the web" her.

(Google har også eit tilsvarande produkt som heiter "Google Alerts")

Kva er det beste nettbrettet?

Gjennom heile skuleåret har eg vore på jakt etter eit godt nettbrett. Ipad har jo vore det desidert mest selde brettet og Samsung Galaxy Tab er vel det einaste brettet som har vore i nærleiken av å kunne bli kalla for ein konkurrent. Sidan nyttår har eg venta på eit brett frå Asus som hadde Windows 7 som operativsystem (OS). Dette trudde eg ville vere det idéelle med tanke på å bruke brettet i ein undervisningssituasjon.

Etter mykje lesing av testar og leiting på nettet har eg enda opp med to interessante artiklar som eg har lyst å dele. Den første er ein artikkel som er forfatta av min gamle studiekompis Bjørn Erik Loftås, som no er redaktør for nettmagasinet "DinSide.no/data". Bjørn tek her føre seg at nettbretta kan vere eit forbigåande fenomen, og at vi i framtida heller vil nytte mobiltelefonen til dei same arbeidsoppgåvene som bretta no blir brukte til.

Les artikkelen til Bjørn her

Den andre artikkelen eg vil at de skal lese presenterer ei oppdatert vurdering av dei nyaste nettbretta som er i handelen no. Artikkelen heiter rett og slett "nettbrettsommeren"

Artikkelen om "nettbrettsommeren" tar føre seg at Windows 7 høver dårleg til nettbrett, og dette trur eg er rett. I 2,5 år har eg no hatt ein berbar pc med trykkskjerm, rett nok med Vista som OS, men trykkskjermfunksjonaliteten har vore svært lite nytta. Kanskje fordi den vart for "kronglete" og upraktisk.

Etter mykje tenking, leiting, vurdering og grubling har vi no endelig gått til innkjøp av nettbrett. Det vart ikkje Asusbrettet med Windows 7 (dette brettet vert kanskje ikkje lansert i Norge). Valet stod då mellom Ipad2 og eit brett med Android som OS. Fordelen med Ipad- og Androidbrett er rask oppstart/respons, suveren batterikapasitet og kanskje aller viktigast; Apps. Både Ipad og Android tillet oss å laste ned mange gratis eller rimelige Apps (tilleggsprogram), og utvalet er stort og stadig veksande.

Eg vågar nesten ikkje skrive dette, men valet vart så vanskeleg at eg enda opp med å bestille to brett. Det første brettet eg tinga vart ein Ipad2 og det andre vart nyaste versjon av Samsung Galaxy Tab 10.1. Så snart vi har mottatt bretta, vil eg saman med ein kollega ved Hafstad vgs gå i gang med å teste dei ut, og vi vil skrive litt om erfaringane våre til hausten. Dersom andre lærarar i regionen har lyst til å låne bretta til utprøving, er dette sjølvsagt mogeleg.

Ha ein fin nettbrettsommar :-)

mandag 20. juni 2011

Rettleiingshefte om foreldrepålogging

Senter for IKT i utdanningen har laga ein rettleiar med forslag til ”beste praksis” når det gjeld kva informasjon føresette skal/bør få tilgang til når dei loggar seg på skulen sine digitale læringsplattformer. Heftet kan lastast ned her.
I vårt fylke er m.a Firda vgs i gang med å teste ut foreldrepålogging i Skolearena, og vi andre lyt nok førebu oss på å gå i gang med dette neste skuleår (2011/2012). I rettleiaren får vi kjennskap til relevant lovverk og nyttige tips til utfordringar som må drøftast før ein sender ut brukarnamn og passord til foreldra.

NYNO skapar utfordringar for eksamen

Omsetjingsprogrammet NYNO har fått mykje merksemd i avisene dei siste vekene. NYNO er eit dataprogram som omset frå bokmål til nynorsk. Lektorlaget slår no alarm og hevdar at programmet vert brukt til å jukse på eksamen. Har de fått med dykk desse sakene?

"Slik jukser man seg til god nynorsk-karakter"
"Holder til en femmer"

Programmet er kanskje ikkje så mykje brukt i vårt fylke, men det verkar som eit spanande verktøy. I følgje omtalen frå produsenten kan NYNO bl.a nyttast til å omsetje f.eks lærebøker frå bokmål til nynorsk. Programmet vil også kunne hjelpe framandspråklege elevar med å produsere nynorsktekstar, dersom dei i utgangspunktet har fått opplæring i bokmål.

Hadde vore veldig kjekt om det var nokon av lesarane av denne bloggen som hadde erfaringar med NYNO og ville dele desse med oss.

Gratis antivirusprogram frå Microsoft

Det er etterkvart blitt vanleg at ein familie har fleire pc-ar i heimen, i alle fall er det slik hos oss. Det er sjølvsagt far i huset som må ordne opp når desse ikkje fungerer, og ein føler seg ofte som ein lokal ikt-administrator i heimen. Ei vanleg utfordring er å finne eit godt antivirusprogram som kan nyttast etter at prøveperioden på det førehandsinstallerte programmet er gått ut. Eg har tidlegare nytta program frå avast.com til dette, og har stort sett gode erfaringar med desse.

Dei siste månadane har eg testa ut den norske versjonen av Microsoft sin antiviruspakke. Programmet heiter Microsoft Security Essentials, er gratis og kan lastast ned frå Microsoft sine nettsider. Programpakken beskyttar mot virus, spionprogram og anna skadeleg programvare og har fungert heilt supert på "mine" fem heimepc-ar.

Du kan også laste ned programmet via nettsida til vår eigen fylkeskommune, då dette inngår i den programpakken som høyrer til elevpc-ordninga. (Du vil då truleg få laste ned den engelske versjonen). Lukke til.

torsdag 9. juni 2011

Voki

Voki er ei gratis, nettbasert teneste som enkelt lar ein lage snakkande avatarar som kan publiserast på nettet. Karakterane kan publiserast både på ulike nettstadar, bloggar, Facebook eller sendast med e-post. Ein kan også leggje ut ei lenkje i Fronter. Moglegheitene er mange! Her kan ein få både snakkande menneske og dyr - eller kanskje julenissen, Obama eller ein buddhist kunne vere av interesse?

Etter å ha tilpassa karakteren kan ein velje bakgrunn. Her er bakgrunnar for alle årstider og mange ulike miljø. Karakteren kan t.d. befinne seg i klasserommet, ved Eiffeltårnet i Paris eller i eit forrykande uver. Ein kan også laste opp eit eige bilete, og bruke dette som bakgrunn. Lyd kan leggjast til ved å ta opptak av eigen stemme enten gjennom telefonen eller ved å bruke mikrofon. Ein kan også skrive inn teksten og velje mellom ulike "stemmer" som gjer teksten om til tale, eller ein kan laste opp ei eiga lydfil.

Ein kan velje om ein vil registrere seg og dermed få ein konto med tilgang til avatarane ein har laga, eller ein kan nytte tenesta utan innlogging.  

Her er som sagt mange moglegheiter, men korleis kan ei slik teneste nyttast pedagogisk? Eg tenkjer meg to innfallsvinklar her. For meg som lærear kunne dette vere ein kjapp og enkel måte å lage ein intro til ein time, eller til å gi elevane beskjedar og oppgåver. Det går raskt, det er artig å lage til og kanskje elevane synest det er interessant å sjå på også? Det er uansett noko annleis, som kan vere med på å fange oppmerksomheta til elevane. For elevane sin del ser eg føre meg at Voki kunne nyttast i samband med t.d. ein presentasjon av eit gruppearbeid, gjerne i kombinasjon med eit blogginnlegg eller anna skriven tekst. Det er enkelt å lage til og krev lite førebuing og instruksjon frå læraren si side.

Eg lagde eit døme som eg tenkte kunne leggjast ut til elevane i forkant av ein geografitime. Her har eg skrive inn teksten, og nytta stemma "Stine" i talesyntesen. Eg prøvde først å skrive på nynorsk, men syntes resultatet vart betre på bokmål. Uansett ville det nok bli betre å lese inn teksten sjølv...


NKUL 2011: Det digitale Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket var på NKUL 2011 og presenterte den digitale satsinga si. Dei har ei imponerande mengd digitaliserte bøker og andre digitale objekt tilgjengelege på nettsidene sine.

I følgje Nasjonalbiblioteket kan ein søke i ein million digitale objekt: aviser, bøker, bilder, tidsskrifter, musikkopptak, nettsider, lydopptak, radio og film. 48 000 bøker kan lesast i fulltekst på nettet i den digitale bokhylla. Meir enn 9000 eldre bøker kan lesast på nett eller lastast ned i PDF-format.

NKUL 2011: Smarte bøker frå Gyldendal...

Gyldendal presenterte si digitale læreboksatsing på NKUL 2011.
Smartbok ei interaktiv online utgåve av læreboka. Denne finst i tre utgåver: 
 • Smartbok Basis: her kan ein zoome, søke, lagre eigne notatar, markere teksten og lage bokmerker.
 • Smartbok Synk: i tillegg til funkjsonane i Smartbok Basis finn ein her innlest tekst som er synkronisert med skrifta i boka.
 • Smartbok Pluss: omfattar alle funksjonane i Smartbok Synk i tillegg til videoar, animasjonar og interaktive oppgåver.
For vidaregåande skule ligg det foreløpig ute bøker i naturfag YF og geografi. Gyldendal tilbyr lærarar å prøve desse lærebøkene gratis med klassene i skuleåret 2011/2012. Tilgang kan bestillast ved å gå inn på det aktuelle læreverket frå denne nettsida.

NKUL 2011: Sosiale medier i klasserommet

Kan vi utnytte elevane sin bruk av sosiale medie i undervisninga? Liv Marie Schou frå St. Hallvard vidaregåande skule i Lier fortalde om sin bruk av Facebook i sidemålsundervisninga (nynorsk). Stikkord frå hennar presentasjon er auka skriveglede, tovegskommunikasjon og aktualitet. Det handlar også om å vere bevisst kven ein skriv for, og å fokusere på positive tilbakemeldingar.

Ho fortalde om sine tankar om det å nytte ei Facebookside som er open for alle i forhold til det å ha ei lukka gruppe internt i klassa. Norsksida til 3STE på Facebook ligg tilgjengeleg for alle, medan i 1. klasse har ho nytta ei lukka gruppe.

Les sjølv om hennar erfaringar i innlegget Facebook i timen i Aftenposten. Prosjektet har blitt omtalt i VG i artikelen Bruker Facebook i undervisningen, og ho har vore på Førkveld 30.03.11.

fredag 27. mai 2011

Photo Story gjer det enkelt å lage informasjonsvideoar

Gjennom vidareutdanninga i IKT har mange av oss blitt kjende med programmet Photo Story. Programmet er eit gratisprogram frå Microsoft og lar oss på ein svært enkel måte kombinere bilete, bevegelse (zooming), tekst og lyd. Photo Story er enkelt å laste ned/installere og ein blir på ein intuitiv og enkel måte guida gjennom prosessen frå å laste opp stillbilete til å ende opp med ein flott liten presentasjonsvideo.

På Hafstad vgs har vi nytta dette programmet til å lage ein video som vi nyttar til å orientere elevar, privatistar, lærarar og vakter om korleis ein skal gjennomføre skriftleg eksamen. Videoen er publisert på heimesida vår.

Det er delte meiningar om kvaliteten på dette programmet. Personar som har mykje erfaring med digitale bilete og videoredigering meiner nok at dette er eit program som har svært mange begrensningar. På Hafstad vgs hadde fleire av oss problem med kvaliteten på lydkommentarane som vi las inn, men etter litt finjustering og øving, så ordna dette seg.

Personleg så meiner eg at det enkle brukargrensesnittet er ein stor fordel for nybyrjarar. Alle lærarane som deltok på vidareutdanninga på Hafstad kom raskt i gang med videoproduksjonen og lukkast med å lage flotte men enkle presentasjonar på relativt kort tid. Mi oppfordring er at de testar ut dette programmet, og evt. introduserer det til elevane dykkar. Kanskje kan dette vere ein litt meir spanandes måte presentere neste prosjektarbeid på?

Trykk her for å laste ned programmet Photo Story.

Trykk her for å sjå informasjonsvideoen om eksamen. (Eit av bileta inneheld ein skrivefeil, men dette vil sjølvsagt bli retta i neste versjon :-).


Facebook-gruppe i Politikk


Innlegg ved gjesteskribent og lærar Linda Røysi, Sogndal VGS:

Etter å ha sett lektor i norsk Liv Marie Skau bruke Facebook i nynorskundervisninga si (sjå TV-innslag her) vart eg inspirert til å prøve å nytte FB med elevane mine i 3 klasse i politikk og menneskerettar no dei siste månadane av skuleåret. Eg oppretta sida med ein plan om å nå elevane der dei er samt for å teste ut om det kunne nyttast som eit læringsverktøy.

Erfaringa mi er at eg når elevane umiddelbart. Me har Fronter som læringsplattform på skulen og då elevane ikkje er innarbeidde med å sjekke læringsplattformen jevnleg så opplever eg ofte at beskjedar som er sende ikkje når elevane. Då alternativet ved vår skule er skule-sms så vart dette noko kostbart i lengda. Til beskjedar og anna informasjon har FB fungert svært godt.

Ei anna erfaring eg har gjort meg er at eg kan legge ut lenker til artiklar, TV program og anna som er relevant. Eg har ikkje forsøkt å gi dette i lekse og be om kommentarar då me kom så seint igang med dette men det er naturleg å forsøke seg på etterkvart. Vidare har og elevar sjølve lagt ut lenker til artiklar og stoff som passar til det me har jobba med i timane. Andre elevar har igjen kommentert på dette. Eg trur nok at her ligg eit potensiale i at elevane kan verta meir aktive med kommentarar og skape fagleg debatt rundt ulike tema som det vert jobba med gjennom året. Målsetjinga mi på sikt er iallefall å skape eit forum for debatt om dagsaktuelle hendingar. Når det gjeld denne formen for kommunikasjon opplever eg og at elevane vert møtt på heimebane og at dei likar det.

Eg er ikkje i tvil om at eg vil halda fram med å nytte FB med denne gruppa, men eg innser og at dette ikkje vil eigne seg i alle grupper. For ei slik enkeltgruppe så har det forenkla min kommunikasjonskvardag med elevane utan tvil!

Lenke til sida til 3POM
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_162152727175888&ap=1
(Gruppa er hemleg. Dersom du vil sjå inn i gruppa, be om å få bli med).

torsdag 26. mai 2011

Uttesting av Mentor-verktøyet til IKT-senteret ved Sogndal VGS

http://www.skolementor.no/
På Sogndal vgs, har jeg fått med meg en gruppe personer til å teste ut Skolementor-verktøyet til IKT-senteret. Vi har valgt å bruke demoversjonen på egen hånd, og ikke meldt oss på totaltprogrammet.

I arbeidsgruppa er det representanter for ledelsen, lærere, IKT, og e-pedagoger, og vi har satt av to ganger 1,5 timer til arbeidet. Som digitale innovatør, har jeg vært interessert i å teste ut hvordan verktøyet fungerer, og formidle om erfaringene her. Her på skolen, vil arbeidet bli tatt videre i arbeidet med utviklingsplanen for skolen.
Hva er skolementor?
Skolementor er et nettverktøy utviklet av Conexus for Senter for IKT i utdanningen. Verktøyet blir presentert som følger:
Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skolens utviklingsplaner og strategier styrkes, for å sikre at skolen gir læring for fremtiden.
 Det har seks kategorier:

 1. Ledelse og rammevilkår
 2. Skolens ressurser
 3. Kartlegging og planlegging 
 4. Digital kompetanse
 5. Pedagogisk praksis
 6. Organisasjon
For hver av kategoriene følger det 4-6 situasjonbeskrivelser, samt nivådifferesnsierte påstander fra 1-5. I brukerveiledningen for verktøyet blir det anbefalt å diskutere påstandene og sette et nivåtall for hvor skolen befinner seg på skalaen innenfor gitte situasjonsbeskrivels. F.eks Under kategori digital kompetanse- finnes det 5 påstander om elevenes digitale kompetanse. Påstanden for nivå 3 er:  "Mange elever har ferdigheter/kunnskaper som gjør dem i stand til å bruke IKT til læringsformål, til å finne og vurdere informasjon og kunnskap og til å bruke digitale verktøy til å løse faglige problemer."


Når situasjonsbeskrivelsene er blitt diskutert og har fått sitt nivå, er det mulig å trykke ut en rapport for hver av kategoriene. Under hver situasjonsbeskrivelse står det da forslag til tiltak for å komme videre på skolen innenfor gitte situasjonsbeskrivelse. For Elevers digitale kompetanse, nivå 3 er foreslåtte tiltak som følger:


"Kartlegg lærernes praksis for å utvikle elevenes digitale kompetanse. Iverksett støttetiltak som gjør lærerne i stand til å videreutvikle elevenes digitale kompetanse innen utvalgte sentrale områder som problemløsning med IKT og kildekritikk. Se dette i forhold til sentrale kompetansemål i Kunnskapsløftet."

Vurdering av verktøyet
I gruppa er vi enige om særlig to ting. På den positive siden er dette et veldig enkelt og raskt verktøy å bruke for å få en oversikt over tingenes tilstand for den digitale kompetanse på skolen. Det er også relevante og aktuelle diskusjoner som kommer opp, og det er relativt enkelt å utkrystallisere hvor skoen trykker. På den mindre positive siden er vi enige om at verktøyet er ladet. Det er ikke nødvendigvis slik at påstandene på nivå 5 passer med skolens holdninger til hva en ønsker med digital kompetanseheving.

Likevel tenker vi rapportene gir gode innspill og forslag til tiltak som kan omformuleres og tilpasses skolens egen verdiplattform og utviklingsplan.

Pålogging
Det er mulig å bestille pålogging, og dermed få tilgang til visualisering av nivåer, og sammelnigning av resultatet mer andre skoler.

tirsdag 24. mai 2011

Artikkel #2 om blogg i undervisningen


I en tidligere [tilt]-artikkel skrev jeg om utbyttet elever har av å skrive blogger. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du som lærer kan planlegge og organisere arbeidet med blogger i opplæringen.
I artikkel #2 får du tips til hvilke tekniske funksjoner i bloggverktøyet blogger.com som er mest relevant for deg å kjenne til som lærer, særlig med tanke på gruppehåndtering, organisering av fagopplæring og hensyn til personvern.


torsdag 19. mai 2011

Ipad #3 - Eleverfaring

Innlegg ved gjesteskribent og bibliotekar på Sogndal VGS, Else Ness:
Utprøving av lærebøker på Ipad ved Sogndal vgs (Sjå Innlegg om Ipad #2-lærebøker)

Eleven som har prøvd ut dette er svært nøgd med Ipaden! Først og fremst fordi det er eit svært praktisk verktøy å ta med overalt, og samanlikna med PC svært lett å bere, og er greitt å handtere trass i at ho har noko redusert rørsleevne i hendene. Dette er svært bra sidan touch-skjermen krev sine finger-ferdigheiter! Det er òg ein fordel å bruke Ipaden som skjerm i lag med tilkobla tastatur, når ein treng å skrive lengre tekstar.

Nettbrett er eit godt leseverktøy med moglegheita å kunne forstørre teksten ved behov. Det er òg ein fordel at ein har alt på ein plass, ein kan lagre alle digitale bøker, alt lærestoffet på same stad, ha rask tilgang til nettsøk og nettet generelt og ha redigerings- og skriveprogram tilgjenge umiddelbart, sjølv om dette òg utgjer den største utfordringa fordi det å skifte mellom program krev tilvenning.

Dessutan er lærebøker digitalt ein fordel også når det gjeld det å halde orden på lærebøkene, noko som ofte er eit problem med papirbøkene. Elevar rotar vekk bøker, forbyter dei med kameraten sine og slit ut bøkene. Dette problemet vil forsvinne med digitalisering av læremiddel, og det vil gjere det enklare for oss (bibliotekarane) som har ansvar for utlån av lærebøker!

Utfordringa ligg i å gjere elevane vane med å bruke digitale lærebøker, det blir ein heilt annan måte å jobbe på enn med papirbøker og PC. Ein har alt gjort erfaringar med dette på nokre skular, der elevane ikkje var nøgde med å ha digitale bøker. Det kan tenkjast at dei komande generasjonane vil ha eit meir avslappa forhold til dette.

Noko vi må finne ut er kor praktisk det er å bruke nettbrett i forhold til PC, for det å bruke data mykje gjer at eit nettbrett kanskje ikkje er det beste verktøyet med den vetle skjermen. Men mykje skjer på tekno-fronten, så større skjermar vil om mogleg dukke opp.
Det hadde vore interessant å fått prøvd ut Ipad eller nettbrett på fleire elevar, gjerne yrkesfagelevar, sidan det kan tenkjast at å lese digitalt og bruke nettbrett med dei moglegheitene det gir for multimedia og visuelle uttrykk, kan vere motiverande i seg sjølv, særleg for gutar som ikkje likar å lese! Nettbrett slik det er i dag kan òg passe yrkesfagselevar bra sidan dei har mindre teori enn elevar på allmenfag, dei les mindre og jobbar mindre med dokumentbehandling, medan nettbrettverktøy kan opne opp for nye spennande måtar å presenterer teorien på. Det skal bli interessant og spennande å følgje med på fortsetjinga!

Læreboka slik ho kan bli:

Al Gore har forfatta ei digital fagbok som ein kan laste ned som eiga app. Det har blitt eit stilig resultat som òg gir oss eit innblikk i framtidas lærebøker. Du kan sjå ein trailar til denne læreboka her:

Al Gore's Our Choice from Push Pop Press on Vimeo.

URL til trailaren


Al Gore's Our Choice from Push Pop Press on Vimeo.

NKUL 2011: Betre resultat i matematikk med IKT?

På NKUL 2011 presenterte Kjetil Idås frå Horten vidaregåande skule sitt opplegg for å auke motivasjon og læring i matematikk. Utgangspunktet hans var at mange av elevane manglar motivasjon for å lære matematikk, og at ein ved å bruke relevante og aktuelle oppgåver samt IKT i undervisninga oppnår auka motivasjon og betre resultat. Horten vgs har lang erfaring med bruk av berbare PC-ar og IKT i skulen, og har vore demonstrasjonsskule frå 2006-2009. Kjetil Idås viste til resultat frå 2P 2010/2011 der klassa hadde eit snitt på 2,34 ved skulestart. I april hadde dette blitt heva til 4,4. Dette er langt over fylkessnittet ved eksamen 2009/2010 som var på 3,0, og landssnittet på 2,8.

Han peika på tre viktige punkt i arbeidet sitt:
 • Bruk av IKT i matematikk må vere noko meir enn å ta i bruk ein ny kalkulator. Stikkord for å nytte IKT er betre effektivitet, betre kvalitet, visualisering av data og tilgang og deling av informasjon.
 • Bruk av IKT gir struktur og orden i arbeidet med matematikk. Han nytta  TI-nspire CAS programvare frå Texas Instruments, der elevane opererte med ei fil pr. kapittel. Kombinert med digitale innleveringar i LMS har han alltid tilgang til elevane si arbeidsbok.
 • Bruk av IKT gir betre kvalitet på arbeidet (her brukte han eit døme med teikning av graf). Når arbeidet ser ryddig, pent og ordentleg ut gjer det noko med sjølvfølelsen til elevane.
Sjå PDF frå presentasjonen til Kjetil Idås, eller les meir om korleis han arbeider på bloggen hans Kjetil - about maths.

NKUL 2011 i Trondheim

NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, er ein årleg konferanse i Trondheim. Dette er ein av dei verkeleg store konferansane som set fokus på bruk av IKT i skulen. I år fekk til saman 860 deltakarar, i løpet av tre dagar på Gløshaugen på NTNU, velje mellom eit breitt spekter av plenumsføredrag, sesjonar, verkstadar og utstillarseminar.

Dei digitale innovatørane og fleire av e-pedagogane frå Sogn og Fjordane reiste nordover til Trondheim første veka i mai, for fagleg påfyll og inspirasjon. På heimesida til NKUL kan ein gå inn og lese meir om konferansen. Fleire foredrag og presentasjonar vart filma, og det er også lagt ut ressursar til dei fleste sesjonane. Her kan ein mellom anna sjå Jørund Høie Skaug snakke om Klasseromsledelse med IKT eller Kjetil Idås sin presentasjon om lesing på nett. Plenumsføredraga ligg også tilgjengeleg på nett. Dette var: 
 • Tilstedeværelse og teknologi v/Håkon Fyhn    
 • En fold eller mangfold v/Øystein Johannessen    
 • Who is the teacher? v/Sugata Mitra

onsdag 18. mai 2011

Ipad #2 Lærebøker på Ipad - statusrapport


Innlegg ved gjesteskribent og bibliotekar på Sogndal VGS, Else Ness:
Eg har blitt invitert til å gi ein kommentar på korleis eg har erfart prosjektet med lærebøker på Ipad som vi har prøvd ut på Sogndal vgs denne våren. Og her er kommentaren! (Sjå her for ein introduksjon til prosjektet.)

Eg er bibliotekar på skulen og har i dette prosjektet rolla med å skaffe digitale lærebøker og eventuelle appar som kan vere nyttige for utprøvingseleven når ho skal jobba med lærebøkene på nettbrett.

Forlag og digitale lærebøker
Ved første henvendelse verkar forlaga noko lunkne til prosjektet vårt, nokre fortalte om sine påbyrja prosjekt med utvikling av digitale lærebøker, utan å gi særleg mange detaljar om det. Denne defensive responsen er forståeleg sidan digitale bøker i det heile er ein ny ting i Noreg. Vi har brukt svært lang tid på å utvikle og bruke digitale bøker generelt, samanlikna med nabolanda våre og USA der digitale bøker og lesebrett har vore på marknaden ei god stund alt. Utfordringa har vore å finne gode løysingar på kopisperring vs.fildeling og kompensasjon for tap av inntekter for forlag og forfattarar, noko som hittil for papirbøker har vore regulert av innkjøpsordning og andre typar vederlagsordningar. Det er truleg òg større risiko i forhold til å satse på digitale løysingar og lønsemd enn med den tradisjonelle lærebokproduksjonen.

Ting har likevel skjedd, særleg i 2011, med intro av digitale bøker hjå bokhandlarar og Bokskya, og vi ser slik sett ei noko meir venleg haldning til denne utviklinga frå forlaga si side.

I vårt prosjekt er det PDF av kapitlar frå pensumbøkene Tidslinjer 2 og Mediemøte1 frå Aschehoug, og frå Standpunkt frå CappelenDamm vi har fått bruke. Fullstendige digitale lærebøker, dvs. bøker som i utgangspunktet er produsert som digitale og som ikkje berre er i PDF-format, finst i liten grad på marknaden. Og vi snakkar her om enkelte kapittel av desse bøkene, avgrensa av at dette er eit prøveprosjekt. Får vi bøkene i sin heilheit, noko som er målsetjinga, blir det sjølvsagt kostnader med det.

På eit seminar på Sandefjord vgs nyleg, vart temaet Ipad i skulen diskutert av skulefolk og forlag; kva utfordringar har ein og kva løysingar kan ein utvikle. Dette er omtalt av Jan Gamre på bloggen Ipad i skolen og av Erling Grønlund på bloggen RIKT. Desse to presenterer mange interessante problemstillingar som eg kjenner att gjennom vårt prosjekt. Eg trur, slik òg desse to påpeikar at det er viktig at vi som driv med pedagogisk arbeid på skulane kan få kome med våre synspunkt til forlaga, sidan vi har god innsikt i behova elevane har og korleis digitale verktøy kan brukast pedagogisk.

App'ar for Ipad til bruk på skulen
Ipad og nettbrett var ein nesten like ny ting for meg som det var for eleven som har vore vår "forsøkskanin", så det er fleire av oss i prosjektet som har måtta lære oss korleis nettbrett fungerer og finne ut av mylderet av appar. Eit eige hefte om Ipad-appar frå PC-world gav gode forslag til gode appar slik som Pages, Keynote og Numbers. Elles har vi delt litt på erfaringar og tipsa kvarandre om aktuelle appar som iAnnotate, Evernote og Dropbox. Eleven har først og fremst brukt Evernote og prøvd litt å bruke Pages når ho har skrive dokument. Hennar erfaring er at desse appane ikkje heilt greier å erstatte Office-programmet Word, som er det mest brukte skriveprogrammet elevane brukar, når det gjeld oppsett av dokument, disposisjon og dei praktiske funksjonane ein har der. Og dette er avgjerande for å kunne bruke Ipad som eit fullstendig verktøy for ein skuleelev! Draumen er ein Word-app!

Vi skal no prøve ut Office2 HD som kan løyse dette problemet. Denne appen vil iallefall gjere det mogleg å laste ned word-dokument ein har laga på PC-en til Ipaden, men ein kan òg opprette nye dokument her.

Elles gir Dropbox og Evernote den glimrande og svært praktiske moglegheita å lagre dokument på nettsky. iDisk er òg eit aktuelt program å organisere dokument med, og som vi har planar med å teste ut med eleven.

Meir om korleis eleven har erfart utprøving av Ipad finn du i denne bloggposten!

tirsdag 3. mai 2011

Har du minimus digitale ferdigheiter ein kan vente av ein lærar?

Sidan 2008 har høgskulen i Sogn og Fjordane halde kurs i IKT for lærarar i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane på bestilling frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  I samband med eit evalueringsmøte av "IKT-kurs for lærarar" dei digitale innovatørane har hatt med Høgskulen i Sogn og Fjordane, kom det fram at spriket i kompetansen hjå lærarane som deltek på kurset er det største problemet ein har gjennomgåande i kurset. Dette gjeld for alle tre modular: "Multimedia - Bilete og video", "Digital læring-bruk av LMS og kontorstøtteprogram" og "Webtenester - digital kommunikasjon".

Som følgje av dette, har Høgskulen utarbeidd eit skriv med oversikt over kva digitale ferdigheiter ein lærar ha før kursstart. Dette er ei liste som kan vere til nytte for fleire, difor legg vi ho ut her. Kom gjerne med innspel dersom du har meiningar om innhaldet:1.     Operativsytem Windows / evt. Mac
a.     Utforskaren :
                                               i.     få han opp raskt i alle samanhengar
                                             ii.     vite kva skrivebordet er, finne han i utforskaren og kunne legge filer på skrivebordet
                                            iii.     lage mapper
                                            iv.     kopiere og flytte filer mellom mapper
                                             v.     endre namn på filer
                                            vi.     ha oversikt over kva program som finst på maskina og korleis ein kan opne dei
                                          vii.     finne att nedlasta filer (lyd, bilete, video, program, dokument)
                                         viii.     kjenne til dei vanlegaste filformata (.docx, .doc, .jpeg, .ppt, .mov, .pdf, .rtf, .txt, .png, .tiff, .gif)

2.     Officepakken
a.     Kjenne grunnfunksjonar i Word og PPT
                                               i.     Skriftstorleik, val av typer, farger osb
                                             ii.     Sette inn tabell og bilete
                                            iii.     Lagre og finne att dokumentet
                                            iv.     Kopiere og lime/kortfunksjonar (ctrl+C, ctrl+A, ctrl+V, ctrl+Z, ctrl+X)
                                             v.     Opprette og lage ein enkel PPT-presentasjon med ulik skriftstorleik og bilete

3.     Nettlesar
a.     Komme seg på nett
b.     Kjenne grunnfunsjonar i Explorer
                                               i.     Skilje mellom faner og sider/vindauge
                                             ii.     Lage bokmerke
                                            iii.     Forstå grunnstrukturen i ei nettadresse/URL
                                            iv.     Bruke adressefeltet i nettlesaren
                                             v.     Kunne laste ned program frå nett 
c.     Kjenne til fleire nettlesarar enn Microsoft Explorer, som til dømes: Mozilla Firefox og Google Chrome
                                               i.     Kunne laste ned ein av dei frå nett
d.     Kjenne til og kunne grunnleggjande bruk av søkemotorar

4.     Kopling av datamaskin til andre tenester
a.     Utskrift
b.     Bruke minnepenn og/eller ekstern hardisk
c.     Stillbildekamera
d.     Bruk av skanner

5.     Kunne bruke e-post
a.     Har e-post konto
b.     Kan motta og sende e-post
c.     Kan legge til og finne att vedlegg
d.     Kan sende e-post til fleire