onsdag 23. mars 2011

Ipad #1 Til uttesting ved Sogndal vgs

Merete Aasen blir introdusert for Ipad av biblotekaren vår, Else Ness.
Ved Sogndal vgs har vi brukt litt tid på å sette oss inn i Ipad teknologien og diskutere potensialet og utfordringene knyttet til å innføre teknologien overfor elever.

De nye lesebrettene har flere potensialer. Lærebøker kan ideelt sett lastes ned og leses derfra, dermed kan elevene ha en liten og lett arbeidsmaskin, og slipper den samlede vekten av datamaskin og lærebøker. Dette vil være en praktisk forenkling i skolehverdagen. Andre positive sider er kort oppstart. Det tar ikke tid å skru på maskinen. Og det er dessuten få deler og mekaniske funksjoner som kan gå i stykker. Ipad'en har også lang levetid. Den fungerer uten ledning i neste et døgn.

Utfordringer er knyttet til at det ikke er utviklet skolerelatert innhold, og Ipad'en må knyttes opp til en personlig konto og den må kobles til en datamaskin for å synkroniseres. Dersom elever skal erstatte elevmaskiner med lesebrett, vil de måtte ha tilgang til synkroniseringsstasjoner, enten hjemme eller på skolen.

Vi har satt igang et testprosjekt med Ipad i samarbeid med spes ped avdelingen ved skolen. Merete sitter i rullestol, og vi fant ut at en Ipad kunne gjøre det enklere for henne å håndtere ulike læringsverktøy. Isteden for å frakte rundt på bøker og datamaskin, er tanken at hun nå kan håndtere lesebrettet, og slippe å få hjelp til å pakke opp og pakke ned det hun trenger til arbeidet i en skoletime. En annen elev med ryggproblemer, vil komme inn i prosjektet etterhvert. I denne omgangen tar vi altså sikte på å tilegne oss institusjonelle erfaringer gjennom uttesting av teknologi i liten skala.

Det viktigste arbeidet hittil har vært å se på en logisk ansvarsfordeling mellom IKT-personale, bibliotekar og lærer. Det vi er kommet frem til så langt, er at IKT bestiller maskinen og klargjør konto for bruk, samt installerer generelle apps. Lærer i fagfora bestemmer pensum, og bibliotekar skaffer og legger bøker og fagspesifikke apps inn i iPad'en. I den daglige bruken, er det naturlig å tenke seg at faglærer følger opp eleven med hensyn til lesing på brettet, bruk av internett og arbeid med oppgaver, både pedagogisk og teknisk.

Bibliotekaren hos oss, Else Ness, har etablert en avtale med Aschehoug forlag for testperioden, om å få bruke pdf-filer av kapitler i lærebøker til bruk på Ipad'en. Uten denne ville vi hatt vanskeligheter med å få til en uttesting av teknologien ved skolen. Vi har også fått til en venter fremdeles på å få til en lignende avtale med Cappelen Damm forlag og Samlaget er også interessert i å bli tilknyttet prosjektet.

Over påske kommer vi tilbake til Meretes uttesting og vi vil skrive en oppfølgingsak om fordeler og ulemper hun opplever i bruk av teknologien.

@kjetilvaage lurer: er det ikke et politisk prinsipp at det offentlige skal bruke mest mulig åpne teknologiske systemer og plattformer?

Mitt svar er: jeg tenker at jo, det bør det være. Men at uttesting av teknologier god kan gjøres med tanke på at andre kan komme med lignende produkter. Trolig er en Microsoft plattform mer aktuell i vår sammenheng, enn Apple, siden fylkeskommunen i stor grad bruker dette. Og det er også et lukket og kommersielt system.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar