tirsdag 3. mai 2011

Har du minimus digitale ferdigheiter ein kan vente av ein lærar?

Sidan 2008 har høgskulen i Sogn og Fjordane halde kurs i IKT for lærarar i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane på bestilling frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  I samband med eit evalueringsmøte av "IKT-kurs for lærarar" dei digitale innovatørane har hatt med Høgskulen i Sogn og Fjordane, kom det fram at spriket i kompetansen hjå lærarane som deltek på kurset er det største problemet ein har gjennomgåande i kurset. Dette gjeld for alle tre modular: "Multimedia - Bilete og video", "Digital læring-bruk av LMS og kontorstøtteprogram" og "Webtenester - digital kommunikasjon".

Som følgje av dette, har Høgskulen utarbeidd eit skriv med oversikt over kva digitale ferdigheiter ein lærar ha før kursstart. Dette er ei liste som kan vere til nytte for fleire, difor legg vi ho ut her. Kom gjerne med innspel dersom du har meiningar om innhaldet:1.     Operativsytem Windows / evt. Mac
a.     Utforskaren :
                                               i.     få han opp raskt i alle samanhengar
                                             ii.     vite kva skrivebordet er, finne han i utforskaren og kunne legge filer på skrivebordet
                                            iii.     lage mapper
                                            iv.     kopiere og flytte filer mellom mapper
                                             v.     endre namn på filer
                                            vi.     ha oversikt over kva program som finst på maskina og korleis ein kan opne dei
                                          vii.     finne att nedlasta filer (lyd, bilete, video, program, dokument)
                                         viii.     kjenne til dei vanlegaste filformata (.docx, .doc, .jpeg, .ppt, .mov, .pdf, .rtf, .txt, .png, .tiff, .gif)

2.     Officepakken
a.     Kjenne grunnfunksjonar i Word og PPT
                                               i.     Skriftstorleik, val av typer, farger osb
                                             ii.     Sette inn tabell og bilete
                                            iii.     Lagre og finne att dokumentet
                                            iv.     Kopiere og lime/kortfunksjonar (ctrl+C, ctrl+A, ctrl+V, ctrl+Z, ctrl+X)
                                             v.     Opprette og lage ein enkel PPT-presentasjon med ulik skriftstorleik og bilete

3.     Nettlesar
a.     Komme seg på nett
b.     Kjenne grunnfunsjonar i Explorer
                                               i.     Skilje mellom faner og sider/vindauge
                                             ii.     Lage bokmerke
                                            iii.     Forstå grunnstrukturen i ei nettadresse/URL
                                            iv.     Bruke adressefeltet i nettlesaren
                                             v.     Kunne laste ned program frå nett 
c.     Kjenne til fleire nettlesarar enn Microsoft Explorer, som til dømes: Mozilla Firefox og Google Chrome
                                               i.     Kunne laste ned ein av dei frå nett
d.     Kjenne til og kunne grunnleggjande bruk av søkemotorar

4.     Kopling av datamaskin til andre tenester
a.     Utskrift
b.     Bruke minnepenn og/eller ekstern hardisk
c.     Stillbildekamera
d.     Bruk av skanner

5.     Kunne bruke e-post
a.     Har e-post konto
b.     Kan motta og sende e-post
c.     Kan legge til og finne att vedlegg
d.     Kan sende e-post til fleire


1 kommentar:

  1. Et bra utgangspunkt! Kan denne lista kombineres med dette (uferdige) forlaget jeg har laget: http://testmoz.com/9327/student/

    Jeg grubler også på et tilleggskriterium for lærere:http://twitter.com/bitjungle/status/64950534267863040

    SvarSlett