tirsdag 25. juni 2013

Enklare sensur med Yoga?

PAS-systemet har gjort jobben som sensor enklare. Rett nok heng systemet framleis litt under fellessensuren, men om eg brukar Firefox i staden for Explorer, er mykje av problemet løyst. Og det er fantastisk å sleppe sende eksamensbunkar hit og dit. No er det berre å vente til at eksamensdagen skal bli til natt, og så kan eg ta fatt på sensurarbeidet.

Men kva er den ideelle framgangsmåten? Som sensor skal du to jobbe med to ulike element: elevsvaret og vurderingsskjemaet. Kva skal vi velje? Berre papir? Kombinasjonen papir og digitalt? Eller heildigitalt?

Det er fleire høve som må vektast når ein skal gjere eit slikt val. Tidsfaktoren er sentral, kvaliteten på arbeidet må vere høg- og dessutan er det viktig å lage notat som gjev deg gode argument under fellessensuren. Eit kinderegg altså: Du skal lese teksten grundig, legg merke til sterke og svake sider, krysse av i skjema og skrive gode stikkord - og i sum skal du ikkje bruke meir enn 26 minutt per eksamenssvar.

Mange sensorar sver framleis til papirutskrifter; dei likar å lese tekstane på papir og opplever at det går raskast slik. Sjølv trur eg at eg prøvd alle variantar, men eg hallar mot å lese tekstane digitalt og ta med skjemaa som papirkopiar - nøye sortert i ein tradisjonell ringperm.

Og etter kvart har det vorte mange som meg.  Eg ser stadig fleire sensorar som bøyer seg over PC-ar og lesebrett i ulike variantar. Sjølv brukar eg Levovo Ideapad Yoga. Dette ein 13,3" som kan brukast i fire ulike modi. For sensuren er modusen som vanleg nettbrett mest aktuelt. Ein 13,3" gjev ei leseflate om lag som eit A4-ark. Det gjev ei vesentleg større leseflate enn på til dømes ein Ipad, som eg ser mange sensorar brukar. I tillegg er det enkelt å skifte mellom teksten (Windows Reader) og vurderingsskjemaet (Word). Eg prøver sjølvsagt å kvantifisere mengda av skrivefeil o.l i skjemaa., men like viktig er det å kopiere med seg sitat som seier noko om kvaliteten på svaret. Det gjer du enkelt på ein tablet-PC. Til slutt skriv eg ut skjemaa i papirform. Det er praktisk ha papirutgåver under fellessensuren.

Etter å lese 200 svar digitalt vil eg hevde at dei nye tabletane eller hybridane eignar seg godt til sensurarbeid, men eg vil våge å påstå at 13,3" er den ideelle storleiken. Eg har prøvd skjermstorleikar på om lag 10, 11 og 12, men det vert, slik eg ser det, for smått i lengda. 13,3" og tastatur er ein føremon viss eg skal jobbe med fag over tid.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar