torsdag 26. mai 2011

Uttesting av Mentor-verktøyet til IKT-senteret ved Sogndal VGS

http://www.skolementor.no/
På Sogndal vgs, har jeg fått med meg en gruppe personer til å teste ut Skolementor-verktøyet til IKT-senteret. Vi har valgt å bruke demoversjonen på egen hånd, og ikke meldt oss på totaltprogrammet.

I arbeidsgruppa er det representanter for ledelsen, lærere, IKT, og e-pedagoger, og vi har satt av to ganger 1,5 timer til arbeidet. Som digitale innovatør, har jeg vært interessert i å teste ut hvordan verktøyet fungerer, og formidle om erfaringene her. Her på skolen, vil arbeidet bli tatt videre i arbeidet med utviklingsplanen for skolen.
Hva er skolementor?
Skolementor er et nettverktøy utviklet av Conexus for Senter for IKT i utdanningen. Verktøyet blir presentert som følger:
Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skolens utviklingsplaner og strategier styrkes, for å sikre at skolen gir læring for fremtiden.
 Det har seks kategorier:

  1. Ledelse og rammevilkår
  2. Skolens ressurser
  3. Kartlegging og planlegging 
  4. Digital kompetanse
  5. Pedagogisk praksis
  6. Organisasjon
For hver av kategoriene følger det 4-6 situasjonbeskrivelser, samt nivådifferesnsierte påstander fra 1-5. I brukerveiledningen for verktøyet blir det anbefalt å diskutere påstandene og sette et nivåtall for hvor skolen befinner seg på skalaen innenfor gitte situasjonsbeskrivels. F.eks Under kategori digital kompetanse- finnes det 5 påstander om elevenes digitale kompetanse. Påstanden for nivå 3 er:  "Mange elever har ferdigheter/kunnskaper som gjør dem i stand til å bruke IKT til læringsformål, til å finne og vurdere informasjon og kunnskap og til å bruke digitale verktøy til å løse faglige problemer."


Når situasjonsbeskrivelsene er blitt diskutert og har fått sitt nivå, er det mulig å trykke ut en rapport for hver av kategoriene. Under hver situasjonsbeskrivelse står det da forslag til tiltak for å komme videre på skolen innenfor gitte situasjonsbeskrivelse. For Elevers digitale kompetanse, nivå 3 er foreslåtte tiltak som følger:


"Kartlegg lærernes praksis for å utvikle elevenes digitale kompetanse. Iverksett støttetiltak som gjør lærerne i stand til å videreutvikle elevenes digitale kompetanse innen utvalgte sentrale områder som problemløsning med IKT og kildekritikk. Se dette i forhold til sentrale kompetansemål i Kunnskapsløftet."

Vurdering av verktøyet
I gruppa er vi enige om særlig to ting. På den positive siden er dette et veldig enkelt og raskt verktøy å bruke for å få en oversikt over tingenes tilstand for den digitale kompetanse på skolen. Det er også relevante og aktuelle diskusjoner som kommer opp, og det er relativt enkelt å utkrystallisere hvor skoen trykker. På den mindre positive siden er vi enige om at verktøyet er ladet. Det er ikke nødvendigvis slik at påstandene på nivå 5 passer med skolens holdninger til hva en ønsker med digital kompetanseheving.

Likevel tenker vi rapportene gir gode innspill og forslag til tiltak som kan omformuleres og tilpasses skolens egen verdiplattform og utviklingsplan.

Pålogging
Det er mulig å bestille pålogging, og dermed få tilgang til visualisering av nivåer, og sammelnigning av resultatet mer andre skoler.

1 kommentar:

  1. Takk for at dere delte erfaring med SkoleMentor, veldig nyttig. Har planer om å få i gang bruk av dette verktøyet i Telemark til høsten.

    SvarSlett